منابع ارشد علوم جغرافیا

برای اطلاع از منابع ارشد علوم جغرافیا

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۵۶۹ ۹۰۷ ۹۰۹ تماس بگیرید

مشاوران مستراپلای از ۸ صبح تا ۱۲ شب پاسخگوی شما هستند. (حتی ایام تعطیل)

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و برای تماس از طریق کد تخفیف کلیک کنید


منابع کارشناسی ارشد ، ضرایب و گرایش های هر کد رشته امتحانی مواردی هستند که داوطلبان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد بعد از ثبت نام در هر رشته مجموعه امتحانی به آن ها نیازمند می باشند. علوم جغرافیا از رشته های گروه علوم انسانی می باشد که دارای ۱۰ رشته و ۹ گرایش با کد ضریب های متفاوت می باشد. اطلاع دقیق از منابع ارشد علوم جغرافیا برای داوطلبان این رشته مجموعه امتحانی کمک شایانی برای موفقیت در آزمون می کند. در واقع هر داوطلب با توجه به گرایشی که قصد قبولی در آن را دارد باید نسبت به منابعی که ضریب آن ها در آن گرایش بالاتر است توجه بیشتری داشته باشد. گرایش ها و ضرایب دروس در هر گرایش برای هر رشته مجموعه امتحانی در دفترچه ثبت نام کارشناسی ارشد درج شده است. همچنین با توجه به برگزاری هماهنگ آزمون کارشناسی ارشد سراسری و آزمون کارشناسی ارشد آزاد توسط سازمان سنجش ، این منابع برای آزمون ارشد آزاد نیز می باشند. در ادامه ضرایب ، گرایش ها و منابع ارشد علوم جغرافیا را برای داوطلبان قرار داده ایم.

منابع ارشد علوم جغرافیا ۹۸

شرکت در آزمون ارشد علوم جغرافیا برای کلیه افراد با مدرک کارشناسی بدون توجه به رشته کارشناسی امکان پذیر می باشد. هر داوطلب رشته علوم جغرافیا در مقطع ارشد باید منابع ارشد علوم جغرافیا را بداند و بر اساس گرایش انتخابی خود و ضرایب دروس در آن گرایش این منابع را تهیه نماید.

منابع ارشد علوم جغرافیا مطابق جدول زیر می باشد.

دروس امتحانی

منابع

زبان

زبان عمومی و تخصصی

۱ کتاب ۵۰۴ واژه ضروری

۲- کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی،
شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران

۳- کتاب انگلیسی
برای دانشجویان رشته جغرافیا (
General English for
students of geography)
، تالیف مهدی دهمرده، تالیف سازمان انتشارات
جهاد دانشگاهی

فلسفه جغرافیا

۱- اندیشه هاي نو در فلسفه جغرافیا، حسین شکویی، حسین گیتاشناس

۲- قلمرو فلسفه جغرافیا، احمد پوراحمد

۳- شناخت و فلسفه جغرافیا، حسین شکویی

۴- فلسفه هاي محیطی و مکتب هاي جغرافیاي، حسین شکویی، حسین گیتاشناس

آمار و احتمالات

۱-  آمار و احتمال مقدماتی (دکتر جواد بهبودیان)

آب و هوا شناسی

 

۱- مبانی آب و هواشناسی، دکتر کاویانی، دکتر علیجانی

۲- آب و هواي ایران، دکتر علیجانی

ژئومورفولوژی

۱- ژئومورفولوژي ساختمانی، دکتر فرج اله محمودي

۲-  ژئومورفولوژي دینامیک، دکتر فرج
اله محمودي

۳-  ژئومورفولوژي ایران، دکتر جداري عیوضی

۴-  ویژگی هاي طبیعی ایران

۵- ژئومورفولوژي اقلیمی دکتر محمودي

۶-  ژئومورفولوژي ایران دکتر طالقانی

مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

منبعی معرفی نشده است

جغرافیای شهری

۱- دیدگاه هاي نو در جغرافیاي شهري، حسین شکویی

۲- جغرافیاي شهري، اصغر نظریان

۳- جغرافیا و شهرشناسی، یداله فرید

۴- پویایی نظام شهري  اصغر نظریان

برنامه ریزی شهری

۱- برنامه ریزي شهرهاي جدید، کرامت اله زیاري

۲- مقدمه اي بر مبانی برنامه ریزي شهري، اسماعیل شیعه

۳- برنامه ریزي کاربردي اراضی شهري، کرامت اله زیاري

۴- برنامه ریزي شهري در ایران، غلامحسین مجتهد زاده

۵- تحلیلی بر برنامه ریزي شهري در ایران، مشهدي زاده، دهاقانی، دانشگاه علم و صنعت

۶- کاربري اراضی شهري محمد رضا پور محمدي

۷- فرآیند برنامهریزي شهري در ایران  محمد تقی رهنمایی

۸- برنامهریزي شهرهاي جدید  کرامت الله زیاري

۹-  مبانی و تکنیک هاي برنامه ریزي شهري، دکتر زیاري

جغرافیای روستایی و عشایری

۱- مبانی جغرافیاي روستایی، دکتر عباس سعیدي

۲- جغرافیاي روستایی ایران، دکتر مسعود مهدوي

۳- جغرافیاي کوچ نشینی، دکتر رحیم مشیري

برنامه ریزی روستایی

۱- اصول و روش هاي برنامه ریزي منطقه اي، کرامت اله زیاري

۲- برنامه ریزي ناحیه اي، حسین زاده دلیر

۳- مبانی جغرافیاي روستایی، دکتر عباس سعیدي

۴- اصول و روش هاي برنامه ریزي ناحیه اي، حسین آسایش

۵- مقدمه اي بر برنامه ریزي توسعه روستایی در ایران، دکتر محمدرضا رضوانی، نشر قومس

۶- برنامه ریزي روستایی با تأکید بر ایران، دکتر حسن مطیعی لنگرودي، جهاد دانشگاهی مشهد

۷- مقدمهاي بر جغرافیاي روستایی  مسعود مهدوي

برنامه ریزی منطقه ای و آمایش سرزمین

۱- برنامه ریزي فضایی و آمایش سرزمین ،

۲- برنامه ریزي منطقه اي

مخاطرات طبیعی و انسانی

۱- کتاب جغرافیای مخاطرات (مخاطرات انسانی و طبیعی)، تالیف رمضان اوزی، ترجمه محمد ظاهری، انتشارات دانشگاه تبریز.

۲- کتاب مخاطرات طبیعی، تالیف کمال امیدوار، انتشارات دانشگاه یزد.

 ۳- کتاب مخاطرات محیطی، تالیف کیت اسمیت، ترجمه شاپور گودرزی نژاد، انتشارات سمت.

جغرافیای سیاسی

۱- جغرافیاي سیاسی ایران ، محمدرضا حافظ نیا

۲- جغرافیاي سیاسی و سیاست جغرافیایی، پرویز مجتهدزاده

۳- مبانی جغرافیاي سیاسی، دکتر دره میر حیدر

۴- جغرافیاي سیاسی ایران، دکتر محمد رضا حافظ نیا

ژئوپلتیک

۱- اصول و مفاهیم ژئوپلتیک، حافظ نیا ۲- افق هاي جدید در جغرافیاي سیاسی، حافظ نیا

۴- جغرافیاي سیاسی و سیاست

جغرافیایی، مجتهدزاده

جغرافیای طبیعی

۱-  آب و هواشناسی، دکتر کاویانی و دکتر علیجانی

۲- آب و هواي ایران، دکتر علیجانی

۴- ژئومورفولوژي ساختمانی، دکتر فرج اله محمودي

۵- ژئومورفولوژي ایران، دکتر جداري عیوضی

جغرافیای انسانی

۱- زمین هاي غالب در جغرافیاي انسانی، فاطمه بهفروز

۲- مبانی جغرافیاي انسانی، جواد صفی نژاد

۳- مبانی جغرافیاي روستایی، دکتر عباس سعیدي

جغرافیای نظامی ایران و کشورهای همجوار

۱- جغرافیاي نظامی ایران، جلد اول تا پنجم، سید یحیی رحیم صفوي


۲- مقدمه اي بر جغرافیاي نظامی ایران، دکتر سید یحیی رحیم صفوي

دروس تخصصی رشته های طبیعت گردی و جغرافیا و برنامه ریزی
گردشگری (روش تحقیق )

۱- کتاب روش های تحقیق آمیخته،
تالیف علی دلاور، انتشارات آمیخته.

۲- کتاب مقدمه ای بر روش های تحقیق علمی در جغرافیا، تالیف حسین محمدی، انتشارات دانشگاه تهران.

۳- کتاب فلسفه روش شناسی تحقیق علمی در جغرافیا، تالیف فاطمه بهفروز، انتشارات دانشگاه تهران.

 

دروس تخصصی رشته های طبیعت گردی و جغرافیا و برنامه ریزی
گردشگری (فناوری های جغرافیایی )

۱- کتاب تحلیلی بر فناوری سیستم های اطلاعات جغرافیایی، تالیف علی
اکبر رسولی، انتشارات دانشگاه تبریز.

۲-کتاب فناوری اطلاعات جغرافیایی
(GIT) ، تالیف حسین حاتمی نژاد، محمود عیوضلو، فرشته رضایی، داود عیوضلو،انتشارات ژرف.

دروس تخصصی رشته های طبیعت گردی و جغرافیا و برنامه ریزی
گردشگری (جغرافیای گردشگری )

۱- کتاب جغرافیای گردشگری ایران،
تالیف اسماعیل علی اکبری، انتشارات سمت.

۲- کتاب جغرافیای گردشگری، تالیف
استیون ویلیامز، ترجمه محمود ضیایی،
انتشارات دانشگاه پیام نور.

۳- کتاب جغرافیای گردشگری، تالیف
معصومه فیروزی و سودابه زارعی، انتشارات آوای ظهور.

 

گرایش ها و ضرایب ارشد علوم جغرافیا

 

برای انتخاب رشته ارشد داوطلبان باید در مجموعه رشته امتحانی مجاز به انتخاب رشته شوند. برای کسب رتبه خوب و قبولی در آزمون ارشد علاوه بر منابع معتبر ، نیاز به برنامه ریزی هدفمند می باشد. برای برنامه ریزی کنکور ارشد می توانید با مشاوران ما در مرکز مشاوره مستر اپلای از طریق تلفن ثابت تماس بگیرید.

برای اطلاع از منابع ارشد سایر رشته ها روی لینک روبرو کلیک کنید : منابع کارشناسی ارشد

برای اطلاع از منابع ارشد علوم جغرافیا

عضو کانال تلگرامی اخبار کارشناسی ارشد شوید

برای عضویت کلیک کنید

برای مشاوره تلفنی کلیک کنید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.